ZASADY GŁOSOWANIA NA NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2023

Tegoroczna edycja Nickelodeon Kids' Choice Awards („KCA") daje Wam, widzom, możliwość głosowania i wyboru zdobywców większości naszych nagród. Za organizację konkursu KCA, oraz zarządzanie wszelkimi związanymi z nim sprawami, w tym za nominacje, organizację głosowania i wręczenie nagród odpowiadać będą Nickelodeon i Nickelodeon International.

1. Okres głosowania:
Głosowanie we wszystkich kategoriach rozpocznie się 30 stycznia 2023 r. o godzinie 14:00 i zakończy 28 lutego 2023r.

2. Metody głosowania:
Głosy będą przyjmowane w następujący sposób:
1. Strona internetowa: za pośrednictwem strony internetowej Nick International KCA pod adresem http://kca.nickelodeon.tv (jeden głos za jedno kliknięcie), tylko dla wszystkich głównych kategorii, jak opisano w sekcji 3 poniżej;

3. Kategorie głosowania:
Nickelodeon i Nickelodeon International zastrzegają sobie prawo do zmiany lub dodania dodatkowych kategorii głosowania, które zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród KCA 8 marca 2023r.

W przypadku głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej, uznawane będzie maksymalnie 100 głosów oddanych w ciągu jednego dnia na daną kategorię z każdego urządzenia użytego do głosowania; głosy przekraczające tę liczbę nie będą akceptowane ani liczone. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń umożliwiających automatyzację głosowania, w tym między innymi działających poprzez generowanie głosów za pomocą wszelkiego rodzaju oprogramowania, robotów, skryptów, programów, makr, lub w jakikolwiek inny sposób. Nickelodeon International zastrzega sobie prawo, do zdyskwalifikowania według własnego uznania każdego głosu, w stosunku do którego zachodzi podejrzenie, że został oddany lub który uznany zostanie za oddany: (a) przy pomocy oprogramowania, robota, programu, skryptu, makra lub innej formy automatycznego głosowania; b) w celu zmanipulowania procesu głosowania ; (c) z naruszeniem niniejszych Zasad Głosowania; lub (d) w sposób niesportowy lub szkodliwy dla procesu głosowania, lub też mający na celu zakłócenie spokoju, dokuczenie, grożenie lub nękanie innych osób.

Łączna liczba głosów oddanych w Okresie Głosowania na kandydatów w każdej z kategorii międzynarodowych zostanie podliczona przez Nickelodeon International, a kandydat z największą liczbą głosów w swojej kategorii, zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Nickelodeon International, zostanie ogłoszony zwycięzcą w danej kategorii. Całkowita liczba głosów oddanych w Okresie Głosowania na kandydatów w każdej z głównych kategorii zostanie przekazana do Nickelodeon do podliczenia. Jeśli proces głosowania zostanie z jakiegokolwiek powodu zakłócony lub też, jeśli okaże się, że został w jakikolwiek sposób zmanipulowany, lub też, jeśli zajdzie jakakolwiek okoliczność, w związku z którą Nickelodeon International uzna to za niezbędne, Nickelodeon International zastrzega sobie prawo do wyboru zwycięzców według własnego uznania oraz może uwzględnić liczbę głosów otrzymanych przez kandydata do momentu wystąpienia zakłócenia lub anulowania procesu głosowania.

Uczestnicząc w procesie głosowania, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych ZASAD GŁOSOWANIA NA NICKELODEON KIDS 'CHOICE AWARDS 2023. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją głosującego wyłącznie według uznania Nickelodeon International. Nickelodeon International zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych ZASAD GŁOSOWANIA NA NICKELODEON KIDS 'CHOICE AWARDS 2023 w dowolnym momencie i według własnego uznania.

Wszystkie interpretacje niniejszych ZASAD GŁOSOWANIA NA NICKELODEON KIDS 'CHOICE AWARDS 2023 oraz decyzje Nickelodeon International dotyczące procesu głosowania mają charakter ostateczny.