ZASADY GŁOSOWANIA NA NICKELODEON KIDS' CHOICE AWARDS 2022

Tegoroczna edycja Nickelodeon Kids' Choice Awards („KCA") daje Wam, widzom, możliwość głosowania na zdobywców większości naszych nagród.

Za organizację konkursu KCA, oraz zarządzanie wszelkimi związanymi z nim sprawami, w tym za nominacje, organizację głosowania i wręczenie nagród odpowiadać będą Nickelodeon i Nickelodeon International.

1. Okres głosowania:

Głosowanie we wszystkich kategoriach rozpocznie się 17 marca 2022 r. o godzinie 14:00 i zakończy 1 kwietnia 2022r.

2. Metody głosowania:

Głosy będą przyjmowane w następujący sposób:
 1. 1. Strona internetowa: za pośrednictwem strony internetowej Nick International KCA pod adresem http://kca.nickelodeon.tv (jeden głos za jedno kliknięcie), tylko dla wszystkich głównych kategorii, jak opisano w sekcji 3 poniżej;
 2. 3. Kategorie głosowania:

  Istnieje w sumie dwadzieścia osiem głównych kategorii i czterdzieści kategorii międzynarodowych podlegających głosowaniu, jak wyszczególniono w Załączniku A.

  Nickelodeon i Nickelodeon International zastrzegają sobie prawo do zmiany lub dodania dodatkowych kategorii głosowania, które zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród KCA 13 kwietnia 2022.

  W przypadku głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej, uznawane będzie maksymalnie 100 głosów oddanych w ciągu jednego dnia na dana kategorię z każdego urządzenia użytego do głosowania; głosy przekraczające tę liczbę nie będą akceptowane ani liczone. Zabrania się używania jakichkolwiek urządzeń automatyzację głosowania, w tym między innymi działających poprzez generowanie głosów przez wszelkiego rodzaju oprogramowanie, roboty, skrypty, programy, makra, lub w jakikolwiek inny sposób. Nickelodeon International zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zdyskwalifikowania każdego głosu, w stosunku do którego zachodzi podejrzenie oddania go, lub który uznany zostanie za oddany: (a) przy pomocy oprogramowania, robota, programu, skryptu, makra lub innej formy automatycznego głosowania; b) w celu zmanipulowania procesu głosowania ; (c) z naruszeniem niniejszych Zasad Głosowania; lub (d) w sposób niesportowy lub szkodliwy dla procesu głosowania, lub też mający na celu wywołanie uczucia irytacji, znęcanie się, grożenie lub nękanie jakiejkolwiek osoby.

  Łączna liczba głosów oddanych w Okresie Głosowania na kandydatów w każdej z kategorii międzynarodowych zostanie podliczona przez Nickelodeon International, a kandydat z największą liczbą głosów w swojej kategorii, zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Nickelodeon International, zostanie ogłoszony zwycięzcą w danej kategorii. Całkowita liczba głosów oddanych w Okresie Głosowania na kandydatów w każdej z głównych kategorii zostanie przekazana do Nickelodeona do podliczenia. Jeśli proces głosowania zostanie z jakiegokolwiek powodu zakłócony lub też, jeśli okaże się, że został w jakikolwiek sposób zmanipulowany, lub też, jeśli zajdzie jakakolwiek okoliczność, w związku z którą Nickelodeon International uzna to za niezbędne, Nickelodeon International zastrzega sobie prawo do wyboru zwycięzców według własnego uznania oraz może uwzględniać liczbę głosów otrzymanych przez kandydata do momentu wystąpienia zakłócenia lub anulowania procesu głosowania.

  Uczestnicząc w procesie głosowania, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych ZASAD GŁOSOWANIA NA NICKELODEON KIDS 'CHOICE AWARDS 2022. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować dyskwalifikacją wyborcy wyłącznie według uznania Nickelodeon International. Nickelodeon International zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych ZASAD GŁOSOWANIA NA NICKELODEON KIDS 'CHOICE AWARDS 2022 w dowolnym momencie i według własnego uznania.

  Wszystkie interpretacje niniejszych ZASAD GŁOSOWANIA NA NICKELODEON KIDS 'CHOICE AWARDS 2022 oraz decyzje Nickelodeon International dotyczące procesu głosowania mają charakter ostateczny.